Legal disclaimer

Informació general

Professional Association of Catalan Illustrators
Dades de registre: Departament de Treball, dipòsit 08/12-C
G58205857
www.apic.cat

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de l’APIC tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades

L’APIC es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, mitjançant els correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-lis enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a l’APIC a la direcció següent: C. Londres 96 pral. 2a, 08036 Barcelona.

APIC es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.

L’APIC no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol mena de perjudici derivat de la seva utilització.

L’APIC no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.