Portafolis

Michele Sclafani

Vaig rebre la meva educació sentimental a Palerm, Itàlia, la meva formació acadèmica a Viena i la meva formació artística a Barcelona, on visc actualment.
CAT: Contra tot pronòstic, la meva educació científica no va poder esmorteir la meva veritable vocació i vaig acabar convertint-me en il·lustrador. A través de les meves il·lustracions, intento transmetre idees complexes de manera directa, utilitzant el sarcasme i l'humor com a una invitació a la reflexió i la crítica. Cada obra és el resultat d'un meticulós procés creatiu que combina elements visuals i conceptuales per crear una metàfora única que evoca respostes emocionals i crítiques sobre la societat i la cultura contemporània. Recentment, he tingut l'honor de rebre el XXI Premi Junceda en la categoria científica per la meva obra de ciència il·lustrada, una proposta que intenta combinar el rigor científic amb el llenguatge metafòric propi de la il·lustració.
EN: Against all odds, my scientific education couldn't suppress my true vocation and I ended up becoming an illustrator. Through my illustrations, I try to convey complex ideas directly, using sarcasm and humor as an invitation to reflection and criticism. Each work is the result of a meticulous creative process that combines visual and conceptual elements to create a unique metaphor that evokes emotional and critical responses about contemporary society and culture. I received my sentimental education in Palermo, Italy, my academic training in Vienna, and my artistic training in Barcelona, where I currently live. Recently, I had the honor of receiving the XXI Junceda Award in the scientific category for my work in illustrated science, a proposal that seeks to combine scientific rigor with the metaphorical language typical of illustration.

https://msclafani.myportfolio.com/

msclafani.illustration@gmail.com