Portafolis

Merce Ortí i Climent

Creació d’il.lustracions i dissenys per a projectes editorials, publicitaris i altres suports. Llicenciada en Belles Arts. Especialitzada en il.lustracions infantils i didàctiques per a llibres escolars. Il·lustracions clares, divertides i molt comunicatives.
Creación de ilustraciones y diseños para proyectos editoriales, publicitarios y otros medios. Licenciada en Bellas Artes. Especializada en ilustraciones infantiles y didácticas para libros escolares. Ilustraciones claras, divertidas y altamente comunicativas.
Creation of illustrations and designs for publishers, advertising, and other media projects. Bachelor's degree in Fine Arts. Specialized in children's and educational illustrations for school books. Clear, fun, and highly communicative illustrations.

http://merceorti.com

merce@merceorti.com

644 446 520